Sector audiovisual

La globalització i les TIC han generat un canvi exponencial en les indústries culturals. El sector audiovisual no ha estat un excepció i per tant el consum, la producció i la distribució de productes audiovisuals s’han transformat considerablement.

Berlinale2007

Aquesta assignatura del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG té l’objectiu de donar els coneixements necessaris per entendre els canvis i les transformacions generades en el sector audiovisual, aproximar-se als nous paradigmes dels seus processos de creació, producció i distribució. Per aconseguir aquest objectiu ens centrem bàsicament en dos aspectes; (1) la relació del sector i el context social, polític i cultural en què es troba actualment, (2) i la intensa i variable influència que aquest sector te tant de les tecnologies de la informació i la comunicació, com de la globalització. Els materials que es fan servir en aquesta assignatura són una recopilació d’articles tant científics com de divulgació que ens permeten mantenir actualitzats els continguts. Així com també es complementen amb referències, vídeos, blogs i altres recursos que apropen a l’estudiant als debats d’actualitat.

Turisme cultural i creatiu

CATALÀ

El concepte de turisme cultural actualment està en constant canvi i evolució. Les noves tendències, necessitats, ofertes i serveis, generen un marc innovador sense precedents.

casabatllo

L’assignatura Turisme cultural i creatiu del Màster Gestió Cultural UOC-UdG, proposa analitzar la transformació del turisme cultural i creatiu centrant-nos en dos aspectes: (1) l’ interès generat per part del sector turístic vers al patrimoni, la cultura i els seus jaciments, transformant els interessos culturals en interessos de masses; i (2) el nou paradigma del sector turístic relacionat amb la creativitat, la classe creativa, el valor turístic de l’entorn social i cultural del territori. L’estudiant s’aturarà molt especialment en entendre les bases d’aquest sector, les diferents perspectives acadèmiques, així com els canvis i efectes que ha anat experimentant en el marc de la globalització i les tecnologies de la informació i la comunicació.  Es tracten temes com; el turisme cultural i creatiu com a producte de consum; el seu impacte en l’entorn social, econòmic i polític; turisme cultural, patrimoni i territori; turisme, entorn i identitat; la globalització com a marc del turisme cultural i creatiu; experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu; el desenvolupament de les ciutats efímeres, entre d’altres.


CASTELLANO

El concepto de turismo cultural actualmente está en constante cambio y evolución. Las nuevas tendencias, necesidades, ofertas y servicios, generan un marco innovador sin precedentes.casabatllo

 

 

 

 

 

La asignatura Turismo cultural y creativo del Máster Gestión Cultural UOC-UdG, propone analizar la transformación del turismo cultural y creativo centrándonos en dos aspectos: (1) el interés generado por parte del sector turístico hacia el patrimonio, la cultura y sus yacimientos, transformando los intereses culturales en intereses de masas; y (2) el nuevo paradigma del sector turístico relacionado con la creatividad, la clase creativa, el valor turístico del entorno social y cultural del territorio. El estudiante se detendrá muy especialmente en entender las bases de este sector, las diferentes perspectivas académicas, así como los cambios y efectos que ha ido experimentando en el marco de la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación. Se tratan temas como; el turismo cultural y creativo como producto de consumo; su impacto en el entorno social, económico y político; turismo cultural, patrimonio y territorio; turismo, entorno e identidad; la globalización como marco del turismo cultural y creativo; experiencias y modalidades del turismo cultural y creativo; el desarrollo de las ciudades efímeras, entre otros.